CELE l ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ


        Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność PIS jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 90, póz. 575, z późniejszymi zmianami) określająca zakres działania PIS, tj. państwowych inspektorów sanitarnych działających przy pomocy stacji sanitarno-epidemiologicznych będących publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Zapisy ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli
i badań laboratoryjnych stanowiących podstawę wydania decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organi­zacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.


ZADANIA

 1. Bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami: 

 • higieny środowiska, 
 • higieny pracy w zakładach pracy, 
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania, 
 • higieny wypoczynku i rekreacji, 
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia,
  w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 

 

 2. Działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych.ZAKRES DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNE

 

1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy: 

 1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących: 
 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych, 
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie, 
 1. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej, 
 2. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 

2. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne, a dotyczących: 

 1. higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska, 
 2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,
 3. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, 
 5. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, 
 6. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, 
 7. higieny procesów nauczania, 
 8. przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, póz. 84, z późniejszymi zmianami), 
 9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, póz. 468, z późniejszymi zmianami), 
 10. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
  i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. 

 

3. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, należy: 

 1. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 
 2. opracowywanie programów
  i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 
 3. ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 
 4. wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 5. wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia, 
 6. planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa, 
 7. nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach
  oraz przystaniach, 
 8. udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym
  i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej
  i powietrznych, 
 9. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

4. Państwowa Inspekcja Sanitarna także inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną:

 1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 
 2. pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, 
 3. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników
  i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, 
 4. ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności. 

            Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

            Nowym obszarem działalności PIS są zadania wynikające z zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej (chorobotwórczych drobnoustrojów
i wytwarzanych przez nich toksyn). Do ataku bioterrorystycznego można wykorzystać skażoną żywność i jej składniki. Droga pokarmowa jest jedną z dróg wnikania czynników biologicznych do organizmu ludzkiego. Wobec powyższego, szczególnej wagi nabiera konieczność stworzenia systemu skutecznej kontroli żywności, w tym laboratoryjnej, w każdej fazie produkcji. 

            W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności podejmowane są liczne działania obejmujące m. in.:

 • wzmożone kontrole zakładów żywieniowych, obiektów handlowych w tym targowisk (np. kontrola zakładów typu "fast food", kontrola super- i hipermarketów, przy współpracy z Inspekcją Weterynaryjną - kontrola punktów sprzedaży mięsa),
 • kontrole czystości mikrobiologicznej żywności,
 • wzmożenie kontroli obecności mykotoksyn.

            W 2003 roku uruchomione zostaną laboratoria zajmujące się badaniem żywności genetycznie zmodyfikowanej. Polska zostanie włączona do Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF). W ramach tego systemu dokonywana będzie ocena ryzyka zagrożenia wywołanego pojawieniem się na rynku środków spożywczych szkodliwych dla zdrowia.


To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.