XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!"

Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Tekst alternatywny

„Trzymaj formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Szkoły zainteresowane udziałem w XV edycji Programu w roku szkolnym 2020/2021 muszą dokonać rejestracji online na stronie:
http://www.trzymajforme.pl/register/
następnie wypełnić deklarację przystąpienia do nowej edycji programu.

Natomiast szkoły, które realizowały już program w latach ubiegłych muszą się zalogować na stronie:
http://www.trzymajforme.pl/index/login.php
i wypełnić deklarację przystąpienia do nowej edycji.
Loginem jest adres e-mail szkoły, hasło można wygenerować nowe.

W celu uzyskania pakietu materiałów edukacyjnych zgłoszenia do Programu należy składać w terminie do 30 października 2020r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców opublikowała na stronie internetowej Regulamin XV edycji Programu „Trzymaj Formę!”
https://www.trzymajforme.pl/regulamin

Założenia Programu:

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII.

W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty muszą się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.

Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.

Projekty powinien składać się z czterech etapów - przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.

Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

Źródło: www.trzymajforme.pl

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.